ready
Počkajte, prosím, obsah sa načítava

Ochrana osobných údajov

Poučenie dotknutej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ (Zhotoviteľ):
movitti s.r.o.
Slovenská 46,
Prešov 080 01
IČO: 47 066 920

Prevádzkovateľ poučuje dotknutú osobu, že právny základ na spracovanie jej osobných údajov je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b), c) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Zákon“) a preto sa osobitný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov nevyžaduje.

Spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je potrebné pre účely predzmluvného jednania s cieľom uzavretia ZMLUVY DIELO.

Osobnými údajmi dotknutej osoby sú najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska.

Poučenie: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú písomne a to aj prostredníctvom mailovej komunikácie medzi adresami uvedenými v označení zmluvných strán. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Používanie súborov cookies

Naša webová lokalita môže používať súbory cookie na identifikáciu vášho prehliadača pri používaní našej webovej lokality, aby sme vedeli, akú stránku vám máme zobraziť. Súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a nezhromažďujú žiadne súkromné informácie z vášho počítača.